01.04.2023 - 07.04.2023

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan İNALCIK

31.03.2023

Rusya Federasyonu Dış Politika Konseptinin Onaylanmasına İlişkin Kararname

Rusya Federasyonu’nun dış politika faaliyetlerinin öncelikli alanlarını, amaçlarını ve hedeflerini belirlemek amacıyla:

1.   Ekte yer alan Rusya Federasyonu Dış Politika Konseptini onaylamak.

2.   Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 30 Kasım 2016 tarihli ve 640 sayılı “Rusya Federasyonu Dış Politika Konseptinin Onaylanması Hakkında Kararnamesi”ni geçersiz kılmak. (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2016, No. 49, Madde 6886).

3.   İşbu kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı

V. Putin

Moskova, Kremlin

31 Mart 2023

No 229

Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti

I.     Genel Hükümler

 

1.   İşbu Konsept bir stratejik planlama belgesidir ve Rusya Federasyonu’nun dış politika alanındaki ulusal çıkarları, temel ilkeleri, stratejik hedefleri, ana görevleri ve öncelikli alanları hakkında bir görüş sistemini temsil eder.

2.   İşbu Konseptin yasal dayanağı, Rusya Federasyonu Anayasası, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilke ve normları, Rusya Federasyonu’nun uluslararası antlaşmaları, federal yasalar ve dış politika alanında Rusya Federasyonu’nun federal hükümet organlarının faaliyetlerini düzenleyen diğer düzenleyici yasal düzenlemelerdir.

3.   İşbu Konsept, Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Stratejisinin belirli hükümlerini belirlemekte, uluslararası ilişkiler alanını etkileyen diğer stratejik planlama belgelerinin genel hükümlerini dikkate almaktadır.

4.   Bin yıldan fazla devlet deneyimi, önceki dönemin kültürel mirası, geleneksel Avrupa kültürü ve Avrasya’nın diğer kültürleriyle derin tarihi bağlar, çeşitli halkların, etnik, dini ve dilsel grupların ortak bir bölgede uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sağlamak için yüzyıllar boyunca geliştirilen kabiliyet, Rusya’nın özgün devlet uygarlığı, Rus halkını ve Rus dünyasının kültürel ve medeniyet topluluğunu oluşturan diğer halkları bir araya getiren geniş bir Avrasya ve Avrupa-Pasifik gücü olarak özel konumunu belirlemektir.

5.   Rusya’nın dünyadaki yerini, yaşamın her alanındaki önemli kaynaklarının varlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması, önde gelen devletlerarası kuruluşların ve birliklerin üyesi olması, en büyük iki nükleer güçten biri olması ve SSCB’nin halef devleti olması belirlemektedir. Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki zafere olan belirleyici katkısının yanı sıra modern bir uluslararası ilişkiler sisteminin kurulmasında ve dünya sömürgecilik sisteminin ortadan kaldırılmasında aktif rolünün yanı sıra, küresel kalkınma için egemen merkezlerden biri olarak hareket etmekte ve küresel güç dengesini korumak, çok kutuplu bir uluslararası sistem oluşturmak, birleştirici ve yapıcı bir gündem temelinde insanlığın sürekli gelişimi ve barışçıl koşulları sağlamak gibi tarihi eşsiz bir misyonu yerine getirmektedir.

6.   Rusya, ulusal çıkarları, küresel ve bölgesel düzeyde barış ve güvenliğin korunması için özel sorumluluk bilinciyle belirlenen bağımsız ve çok sektörlü bir dış politika rotası yürütmektedir. Rusya’nın dış politikası, uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkelere ve normlara saygı duymaya, ortak sorunları çözmek ve ortak çıkarları teşvik etmek için eşit derecede uluslararası işbirliği arayışına dayanan barışsever, açık, öngörülebilir, tutarlı, pragmatik bir karaktere sahiptir. Rusya’nın diğer devletlere ve devletlerarası birliklere karşı tutumu, Rusya Federasyonu’na yönelik politikalarının yapıcı, tarafsız veya düşmanca olmalarıyla belirlenmektedir.

 

II.  Modern Dünya: Ana Eğilimler ve Kalkınma Planları

 

7.   İnsanlık devrimci bir değişim döneminden geçiyor. Daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu devam ediyor. Asya, Afrika ve Batı Yarımküre’deki bağımlı bölge ve devletlerin kaynaklarına el koyarak yüzyıllar boyunca sömürgeci güçlerin ekonomik büyümesini geride bırakan dengesiz dünya kalkınma modeli, geri dönülmez bir şekilde geçmişte kalmıştır. Egemenlik güçleniyor. Batılı olmayan dünya güçlerinin ve bölgesel lider ülkelerin rekabet olanakları artıyor. Küresel ekonominin yapısal olarak yeniden yapılandırılması, yeni teknolojik temellere (yapay zeka teknolojilerinin, en yeni bilgi ve iletişim, enerji, biyolojik teknolojiler ve nanoteknolojilerin tanıtımı da dâhil olmak üzere) çevrilmesi, ulusal farkındalığın artması, kültürel ve medeniyetsel çeşitlilik ve diğer nesnel faktörler, kalkınma potansiyelinin yeni ekonomik büyüme merkezleri ve jeopolitik etki lehine yeniden dağıtım süreçlerini hızlandırmakta, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine katkıda bulunmaktadır.

8.   Devam eden, genellikle olumlu olan değişiklikler, ancak, küresel hâkimiyet ve yeni sömürgecilik mantığına göre düşünmeye alışkın olan bazı devletler arasında reddedilmeye neden olmaktadır. Çok kutuplu bir dünyanın gerçeklerini tanımayı ve bu temelde dünya düzeninin parametreleri ve ilkeleri üzerinde anlaşmayı reddediyorlar. Tarihin doğal seyrini engellemek, askeri-politik ve ekonomik alanlardaki rakipleri ortadan kaldırmak, muhalefeti bastırmak için girişimlerde bulunulmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni atlayarak zorlayıcı önlemlerin (yaptırımların) kullanılması, darbelerin kışkırtılması, silahlı çatışmalar, tehditler, şantaj, belirli sosyal grupların ve tüm ulusların bilinçlerinin manipüle edilmesi, bilgi alanında saldırgan ve yıkıcı operasyonlar da dâhil olmak üzere çok çeşitli yasadışı araç ve yöntemler kullanılmaktadır. Egemen devletlerin içişlerine yaygın bir müdahale biçimi, onlara geleneksel manevi ve ahlaki değerlere aykırı yıkıcı neoliberal ideolojik tutumları empoze etmektedir. Sonuç olarak, yıkıcı etki uluslararası ilişkilerin tüm alanlarına yayılmaktadır.

9.   Önde gelen güçlerin çıkarlarını koordine etme platformları olma amaçları Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı kurumlar üzerinde ciddi baskı uygulamaktadır. Uluslararası hukuk sistemi dayanıklılık testine tabi tutulmaktadır: dar bir grup devlet, onu kurallara dayalı dünya düzeni kavramıyla değiştirmeye çalışmaktadır (gelişmekte olan tüm ilgili devletlerin eşit katılımı sağlanmayan kuralların, standartların ve normların uygulanması). Yasadışı silah ticareti, kitle imha silahlarının dağıtımı, tehlikeli patojenler ve bulaşıcı hastalıklar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yasadışı amaçlarla kullanılması, uluslararası terörizm, uyuşturucu, psikotrop maddelerin ve bunların öncülerinin kaçakçılığı, uluslararası organize suç ve yolsuzluk, doğal afetler ve insan yapımı kazalar, yasadışı göç, çevrenin bozulması gibi uluslararası zorluklara ve tehditlere toplu tepkiler geliştirmek daha zor hale gelmektedir. Uluslararası alanda diyalog kültürünün bozulması söz konusudur. Diplomasinin, anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir araç olarak etkinliği azalmaktadır.

10.   Ekonomik küreselleşme krizi büyümektedir. Enerji piyasası ve finans sektörü de dâhil olmak üzere mevcut sorunlar, eski modellerin ve kalkınma araçlarının çoğunun gerilemesi, sorumsuzca alınan makroekonomik kararlar (kontrolsüz emisyonlar ve teminatsız borçların birikmesi dâhil), haksız tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden ve haksız rekabetten kaynaklanmaktadır. Bireysel devletlerin bazı alanlardaki baskın konumlarıyla kötüye kullanılması, küresel ekonominin parçalanma süreçlerini ve devletlerin gelişimindeki eşitsizliği güçlendirmektedir. Yeni ulusal ve sınır ötesi ödeme sistemleri yaygınlaşmaktadır. Yeni uluslararası rezerv para birimlerine olan ilginin artması, uluslararası ekonomik işbirliği mekanizmalarının çeşitlendirilmesi için önkoşullar oluşturulmaktadır.

11.   Uluslararası ilişkilerde güç faktörünün rolü artmaktadır, bazı stratejik açıdan önemli bölgelerde çatışma alanı genişlemektedir. Saldırgan askeri potansiyellerin istikrarsızlaştırılması ve modernizasyonu, silah kontrolündeki sözleşme sisteminin tahrip edilmesi stratejik istikrarı zayıflatmaktadır. Askeri gücün uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılması, uzay ve bilgi alanının yeni askeri eylem alanları olarak benimsenmesi, askeri ve askeri olmayan devletlerarası çatışmalar arasındaki sınırların silinmesi, bazı bölgelerde silahlı çatışmaların şiddetlenmesi evrensel güvenlik tehdidini artırmakta, nükleer güçlerin katılımı da dâhil olmak üzere büyük devletlerarasındaki çatışmaların risklerini şiddetlendirmektedir. Bu tür çatışmaların şiddetlenmesi ve bunların yerel, bölgesel veya küresel savaşa dönüşme olasılığını arttırmaktadır.

12.   Dünya düzeninin krizine doğal tepki, dış baskıya maruz kalan devletlerarasındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir. Farklı alanlarda ekonomik entegrasyon ve etkileşim için bölgesel ve bölgeler arası mekanizmaların kurulması, ortak sorunların çözümü için farklı formatta ortaklıkların oluşturulması aktif hale getirilmelidir. Hayati ulusal çıkarların korunmasına yönelik diğer (tek taraflı dâhil) adımlar da atılmaktadır. Yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılık, küresel erişim, zorlukların ve tehditlerin ulusötesi doğası, bireysel devletlerin, askeri-politik ve ticari-ekonomik ittifakların güvenliğini, istikrarını ve refahını sağlama fırsatlarını sınırlandırmaktadır. Sadece uluslararası toplumun tüm potansiyellerinin ve gayretli çabalarının güç ve çıkar dengesi temelinde birleştirilmesi, modernliğin sayısız sorununa, büyük ve küçük devletlerin sürekli kalkınmasına, bir bütün olarak insanlığa etkili bir çözüm sağlayabilmektedir.

13.   Rusya’nın modern dünyanın önde gelen kalkınma merkezlerinden biri olarak güçlenmesini göz önünde bulundurarak, bağımsız dış politikasını Batı hegemonyası için bir tehdit olarak gören Amerika Birleşik Devletleri ve uydu devletler, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna yönündeki hayati çıkarlarını korumak için kabul edilen tedbirleri, uzun süredir devam eden Rus karşıtı politikaların şiddetlenmesi için bir bahane olarak kullandılar ve yeni bir tür hibrit savaş başlattılar. Yaratıcı medeniyet rolünü, gücünü, ekonomik ve teknolojik yeteneklerini baltalamak, dış ve iç politikadaki egemenliğini sınırlamak ve toprak bütünlüğünü yok etmek de dâhil olmak üzere Rusya’yı mümkün olan her şekilde zayıflatmayı amaçlamaktadır. Batı’nın bu gidişatı kapsamlı bir hal almıştır ve doktrinsel temele oturtulmuştur. Bu, Rusya Federasyonu’nun tercihi değildi. Rusya kendisini Batı’nın düşmanı olarak görmemekte ve kendisini Batı’dan izole etmemektedir. Batı’ya karşı düşmanca bir niyeti bulunmamaktadır. Gelecekte Batı topluluğuna mensup devletlerin çatışmacı politikalarının ve hegemonist hırslarının ümitsizliğini fark ettiklerini, çok kutuplu dünyanın karmaşık gerçeklerini hesaba katacaklarını ve egemen eşitlik ilkeleri ve birbirlerinin çıkarlarına saygı ile yönlendirilen Rusya ile pragmatik etkileşime dönecekleri umut edilmektedir. Böyle bir temelde Rusya Federasyonu diyalog ve işbirliğine hazırdır.

14.   Batı’nın dostça olmayan eylemlerine tepki olarak Rusya, mevcut tüm yollarla var olma ve özgür gelişim hakkını savunmayı amaçlamaktadır. Rusya Federasyonu, yaratıcı enerjisini, karşılıklı yarar sağlayan uluslararası işbirliğini genişletme açısından bariz umutları olan dış politikasının coğrafi vektörleri üzerinde yoğunlaştıracaktır. İnsanlığın büyük bir kısmı Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmak, küresel güvenliğin korunmasına ve devletlerin barışçıl gelişiminin sağlanmasına belirleyici bir katkı sağlayan etkili bir dünya gücü olarak uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmekle ilgilenmektedir. Bu durum Rusya Federasyonu’nun uluslararası arenada başarılı faaliyetleri için geniş fırsatlar sunmaktadır.

 

III.Rusya Federasyonu’nun dış politika alanındaki ulusal çıkarları,

Rusya Federasyonu’nun dış politikasının stratejik hedefleri ve temel görevleri

 

15.   Dünyadaki durumun gelişmesi için uzun vadeli eğilimler göz önüne alındığında, Rusya Federasyonu’nun dış politika alanındaki ulusal çıkarları şunlardır:

 

1)  Rusya Federasyonu’nun anayasal düzeni, egemenliği, bağımsızlığı, devlet ve toprak bütünlüğünün yıkıcı yabancı etkilerden korunması;

2)   Stratejik istikrarı korumak, uluslararası barışı ve güvenliği güçlendirmek;

3)  Uluslararası ilişkilerin yasal temellerini güçlendirmek;

4)  Rus vatandaşlarının hak, özgürlük ve meşru çıkarlarının korunması ve Rus örgütlerinin yabancı yasadışı saldırılara karşı korunması;

5)  Güvenli bilgi alanının geliştirilmesi, Rus toplumunun yıkıcı yabancı bilgi ve psikolojik etkilerden korunması;

6)  Rusya halkını kurtarmak, insan potansiyelini geliştirmek, vatandaşların yaşam kalitesini ve refahını arttırmak;

7)  Rus ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasının yeni teknolojik temelde desteklenmesi;

8)  Geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerinin güçlendirilmesi, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkının kültürel ve tarihi mirasının korunması;

9)  Çevrenin korunması, doğal kaynakların korunması ve rasyonel doğa yönetimi, iklim değişikliklerine uyum.

 

16.   Ulusal çıkarlara ve Rusya Federasyonu’nun stratejik ulusal önceliklerine dayanarak, devletin dış politika faaliyeti aşağıdaki stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

 

1) Rusya Federasyonu’nun güvenliğini, her alanda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak;

2) Rusya’nın gelişmesi için elverişli dış koşulların yaratılması;

3) Modern dünyanın sorumlu, etkili ve bağımsız merkezlerinden biri olarak Rusya Federasyonu’nun konumunu güçlendirmek.

17. Rusya Federasyonu dış politikasının stratejik hedeflerine ulaşılması, aşağıdaki temel görevlerin yerine getirilmesiyle gerçekleştirilecektir:

1) Adil ve sürdürülebilir bir dünya düzeninin oluşturulması;

2) Uluslararası barışın, güvenliğin korunması, stratejik istikrarın sağlanması, devletlerin ve halkların barış içinde bir arada yaşamasının ve daimi kalkınmanın sağlanması;

3) Uluslararası toplumun bölgesel çatışmalar ve krizler de dâhil olmak üzere ortak zorluklara ve tehditlere karşı kapsamlı yanıtlarının geliştirilmesine yardımcı olmak;

4) Yapıcı fikirlere sahip yabancı devletlerle ve kurumlarıyla karşılıklı olarak yararlı ve eşit düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi, çok taraflı diplomasi mekanizmalarını kullanarak Rus çıkarlarının dikkate alınmasının sağlanması;

5) Yabancı devletlerin ve kurumlarının Rus karşıtı faaliyetlerine karşı muhalefet, bu tür faaliyetlerin sona erdirilmesi için koşulların yaratılması;

6) Komşu devletlerle komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgelerindeki gerginlik ve çatışmaların ortaya çıkmasını ve kaldırılmasını önlemeye yardımcı olmak;

7) Müttefiklerin ve ortakların uluslararası tanınırlığa ve uluslararası örgütlere üyeliklerine bakılmaksızın, ortak çıkarların teşvik edilmesine, güvenliklerinin ve sürdürülebilir kalkınmalarının sağlanmasına yardımcı olmak için Rusya’nın müttefiklerine ve ortaklarına destek sağlamak;

8) Rusya’nın katılımıyla çok taraflı bölgesel kurumların ve entegrasyon yapılarının potansiyelinin ortaya çıkarılması ve güçlendirilmesi;

9) Rusya’nın dünya ekonomisindeki yerinin güçlendirilmesi, Rusya Federasyonu’nun ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılması, ekonomik güvenliğin sağlanması, devletin ekonomik potansiyelinin gerçekleştirilmesi;

10) Rusya’nın Dünya okyanuslarında, uzay ve hava sahasında çıkarlarını güvence altına almak;

11) Rusya’nın yurtdışındaki algısının oluşumu, küresel bilgi alanındaki konumunun güçlendirilmesi;

12) Rusya’nın küresel insani yardım alanındaki önemini güçlendirmek, Rus dilinin dünyadaki konumunu sağlamlaştırmak, tarihsel gerçeğin korunmasını ve Rusya’nın dünya tarihindeki rolünün yurt dışında desteklenmesi;

13) Rus vatandaşlarının ve yurtdışındaki kuruluşların hak, özgürlük ve meşru çıkarlarının kapsamlı bir şekilde korunması;

14) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve haklarının korunmasında onlara kapsamlı destek verilmesi, çıkarlarının korunmasının sağlanması, Rus kültür kimliğinin korunması.

 

 

 

 

 

IV. Rusya Federasyonu Dış Politikasının Öncelikli Yönleri

Adil ve sürdürülebilir bir dünya düzenini şekillendirmek

18.   Rusya, coğrafi konumlarına, topraklarının büyüklüğüne, demografik, kaynak ve askeri potansiyellerine, politik, ekonomik ve sosyal yapıya bakılmaksızın, güvenlik, kültürel ve uygarlık kimliğinin korunması, tüm devletler için eşit gelişim fırsatları sağlayacak uluslararası ilişkiler sisteminin oluşturulmasına kendini adamıştır. Bu kriterleri karşılamak için uluslararası ilişkiler sisteminin çok kutuplu olması ve aşağıdaki ilkelere dayanması gerekmektedir:

 

1) Devletlerin egemenlik eşitliği, kalkınma, sosyal, politik ve ekonomik düzen modellerini seçme haklarına saygı;

2) Uluslararası ilişkilerde hegemonyanın reddedilmesi;

3) Çıkar ve karşılıklı yarar dengesine dayalı işbirliği;

4) İçişlere karışmama;

5) Uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde uluslararası hukukun üstünlüğü, tüm devletlerin çifte standart politikalarından feragat etmesi;

6) Küresel ve bölgesel açıdan güvenliğin bölünmezliği;

7) Kültürlerin, medeniyetlerin ve toplumun örgütlenme modellerinin çeşitliliği, tüm devletlerin diğer ülkelere kendi gelişim modellerini, ideolojik ve değer tutumlarını empoze etmemesi, dünyanın tüm geleneksel dinleri ve laik etik sistemleri için tek bir ruhani ve ahlaki dönüm noktasına güvenmesi;

8) Hem kendileri hem de diğer ülkeler ve halklar için istikrarlı ve elverişli kalkınma koşullarının sağlanmasına yönelik önde gelen devletlerin sorumlu liderliği;

9) Egemen devletlerin uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi alanında karar vermede baskın rolü.

19. Dünya düzeninin çok kutuplu dünyanın gerçeklerine adaptasyonunu teşvik etmek için Rusya Federasyonu şunlara öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) ABD ve diğer dost olmayan devletlerin dünya meselelerinde egemenliğinin temellerini ortadan kaldırmak, herhangi bir devletin neo-sömürgeci ve hegemonik hırslardan vazgeçmesi için koşullar yaratmak;

2) Küresel ve bölgesel düzeyde uluslararası güvenlik ve kalkınma mekanizmalarının iyileştirilmesi;

3) Birleşmiş Milletler üye devletlerinin çıkarlarının mutabakatında merkezi bir koordinasyon mekanizması olarak BM’nin rolünü ve BM Tüzüğünün hedeflerine ulaşma konusundaki eylemlerini yeniden tesis etmek;

4) BRICS Devletlerarası Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, RIC (Rusya, Hindistan, Çin) ve diğer devletlerarası kurumların ve uluslararası kuruluşların yanı sıra Rusya’nın katılımı olan mekanizmaların uluslararası rolünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi;

5) Asya-Pasifik, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu’daki dostane kurumlar, diyalog alanları ve bölgesel kurumlar aracılığıyla bölgesel ve alt bölgesel entegrasyona destek olmak;

6) Uluslararası hukuk sisteminin sürdürülebilirliğini ve ilerici kalkınmasını arttırmak;

7) Tüm devletlerin dünya ekonomisinin ve uluslararası işbölümünün yararlarına ve modern teknolojilere adil ve eşit kalkınma çıkarları için (küresel enerji ve gıda güvenliği sorunlarının çözümü de dâhil olmak üzere) adil bir şekilde erişmelerini sağlamak;

8) Rusya’nın müttefikleri ve ortaklarıyla her alanda işbirliğinin yoğunlaştırılması, dost olmayan devletlerin bu tür işbirliğini engelleme girişimlerinin önlenmesi;

9) Evrensel ve geleneksel manevi-ahlaki değerlere (tüm dünya dinlerinde ortak olan etik normlar da dâhil olmak üzere) saygı ve koruma sağlamayı amaçlayan uluslararası çabaların pekiştirilmesi, insanlığın geleneksel manevi-ahlaki temellerini ve ahlaki ilkelerini kaybetmesine yol açan sözde hümanist ve diğer neo-liberal ideolojik tutumları empoze etme girişimlerinin etkisiz hale getirilmesi;

10) Yapıcı diyaloğa, ortaklığa ve çeşitli kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerin karşılıklı zenginleşmesine.

Uluslararası İlişkilerde Hukukun Üstünlüğü

20.   Uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünün sağlanması, adil ve sürdürülebilir dünya düzeninin temellerinden biri olarak hizmet etmekte, küresel istikrarın sürdürülmesinde, devletlerin ve kurumların barışçıl ve verimli işbirliğinin sağlanmasında, uluslararası gerginliklerin azaltılmasında ve küresel kalkınmanın öngörülebilirliğinin arttırılmasında bir faktördür.

21.   Rusya sürekli olarak uluslararası ilişkilerin yasal temellerinin güçlendirilmesini savunmakta, uluslararası yasal yükümlülüklerini sadakatle yerine getirmektedir. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu’nun Anayasasına aykırı olarak yorumlanmasında uluslararası sözleşmelerinin hükümleri temelinde alınan devletlerarası organların kararları Rusya Federasyonu’nda uygulanamaz.

22.    Evrensel uluslararası hukuk normlarının oluşturulmasına yönelik mekanizma, egemen devletlerin özgür iradesine dayanmalıdır ve BM, uluslararası hukukun kademeli olarak geliştirilmesi ve kodlanması için ana platform olarak kalmalıdır. Kurallara dayalı bir dünya düzeni kavramının daha da gelişmesi, uluslararası hukuk sisteminin yıkılması ve insanlık için diğer tehlikeli sonuçlarla doludur.

23.   Uluslararası hukuk sisteminin sürdürülebilirliğini arttırmak, parçalanmasını ve zayıflamasını önlemek, evrensel olarak kabul edilen uluslararası hukuk ilkelerinin ve normlarının seçici kullanımını önlemek için Rusya Federasyonu’nun öncelikleri şöyledir:

 

1)  24 Ekim 1970 tarihli Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne uygun olarak, tüzükte yer alan uluslararası hukuk ilkelerini, devletlerarasında dostane ilişkiler ve işbirliğine ilişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Deklarasyonunu değiştirme, denetimlere tabi tutma ve keyfi yorumlamaya yönelik girişimlere karşı koyma;

2)  Çok kutuplu dünyanın gerçeklerini dikkate alarak ve uluslararası hukukun kodlanması da dâhil olmak üzere ilerici kalkınmaya, özellikle BM himayesinde yürütülen çabalar çerçevesinde, en fazla sayıda devletin BM uluslararası sözleşmelerine katılımının sağlanması, bu tür sözleşmelerin tekdüze yorumlanması ve uygulanması;

3)  Uluslararası hukuka evrensel saygının restorasyonunu ve uluslararası ilişkilerin temeli olarak rolünün güçlendirilmesini savunan devletlerin çabalarını pekiştirmek;

4)  Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne aykırı olarak yasadışı tek taraflı uygulama tedbirlerinin kabul edilmesinin uluslararası ilişkilerden ihraç edilmesi;

5)  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu tür önlemlerin uygulanması konusundaki özel yetkinliğine ve bunların uluslararası barışı ve güvenliği korumak, insani durumun kötüleşmesini önlemek açısından etkinliğini sağlama ihtiyacına dayanarak uluslararası yaptırımların uygulanması mekanizmasının iyileştirilmesi;

6)  Rusya Federasyonu’nun devlet sınırının ve Rusya’nın kendi ulusal çıkarlarını koşulsuz olarak sağlama ihtiyacına, komşu ülkelerle iyi komşuluk, güven ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dayanarak egemen hak ve yargı yetkisini uyguladığı deniz alanlarının sınırlarının uluslararası yasal olarak tescili sürecinin aktif hale getirilmesi;

Uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi

24.   Rusya Federasyonu, uluslararası güvenliğin (küresel ve bölgesel yönlerde) bölünmezliğinden hareket etmekte ve bunu karşılıklılık ilkesi temelinde tüm devletler için eşit olarak sağlamaya çalışmaktadır. Bu temelde Rusya, ilgili tüm devletler ve devletlerarası birliklerle güncellenmiş, daha sürdürülebilir bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmak için ortak eylemlere açıktır. Uluslararası barışı ve güvenliği korumak ve güçlendirmek için Rusya Federasyonu öncelikleri şöyledir:

 

1)  Uluslararası anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözmek için başta diplomasi, müzakereler, istişareler, arabuluculuk ve iyi niyet olmak üzere barışçıl yolların kullanılması, bunların karşılıklı saygı, uzlaşmalar ve meşru çıkarlar dengesi temelinde çözülmesi;

2)  Herhangi bir devletin ve devletlerarası birliğin askeri alanda küresel hâkimiyet elde etme girişimlerini etkisiz hale getirmek, güçlerini sorumluluk alanlarının ötesine yansıtmak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında birincil sorumluluğu üstlenmek, diğer ülkelerin meşru çıkarlarına zarar vermek için bazı devletlerin güvenlik hatlarını ayırmak ve güvenliğini sağlamak. Bu tür girişimler Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün ruhuna, amaçlarına ve ilkelerine aykırıdır. Mevcut ve gelecek nesiller için bölgesel çatışmalar ve dünya savaşı için bir tehdit oluşturmaktadır;

3)  Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ayrıcalıklarını atlatma ve BM Tüzüğün’ün 51. maddesince garanti edilen devredilemez öz savunma hakkının kullanım koşullarını ihlal etme girişimleri, BM Tüzüğü’ne aykırı olarak askeri gücün kullanılmasını önlemeye yönelik siyasi ve diplomatik çabaların artırılması;

4)  Egemen devletlerin içişlerine müdahaleye karşı, öncelikle iç siyasi durumu karmaşıklaştırmayı, anayasaya aykırı güç değişikliğini veya devletlerin toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi amaçlayan siyasi ve diplomatik önlemlerin kabul edilmesi;

5)  Stratejik istikrarın sağlanması, küresel savaşın ortaya çıkması için önkoşulların ortadan kaldırılması, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının kullanılma riskleri, güncellenmiş uluslararası güvenlik mimarisinin oluşturulması, uluslararası ve iç silahlı çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi, uluslararası güvenlik alanlarında ulusötesi zorluklara ve tehditlere karşı mücadele edilmesi.

 

25.   Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına, Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmalarına ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kullanılabileceği gerçeğinden hareket etmektedir. Rusya, BM Tüzüğü’nün 51. Maddesini meşru müdafaa için güç kullanımına ilişkin yeterli ve revizyona tabi olmayan bir yasal dayanak olarak görmektedir. Rusya Federasyonu’nun Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı, Rusya’ya ve/veya müttefiklerine yönelik silahlı saldırıların önlenmesi ve püskürtülmesi, krizlerin çözümü, BM Güvenlik Konseyi’nin kararına uygun olarak barışın korunması, Rusya’nın kendi sorumluluk alanlarında yer aldığı diğer kolektif güvenlik yapılarının ele alınması, yurt dışındaki vatandaşlarının korunmasını sağlanması, uluslararası terörizm ve korsanlıkla mücadele edilmesini amaçlamaktadır.

26.   Yabancı devletler veya birlikleri, Rusya Federasyonu’nun egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan, siyasi veya ekonomik nitelikteki kısıtlayıcı önlemlerin (yaptırımların) uygulanması veya modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere düşmanca eylemlerde bulunursa, Rusya Federasyonu, bu tür düşmanca eylemleri engellemek ve gelecekte tekrarlanmalarını önlemek için gerekli olan simetrik ve asimetrik önlemleri almanın yasal olduğunu düşünmektedir.

27.   Stratejik istikrarı sağlamak, küresel savaşın ortaya çıkmasının ön koşullarını ve nükleer ve diğer kitle imha silahlarının kullanım risklerini ortadan kaldırmak, güncellenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisinin oluşturulması amacıyla Rusya Federasyonu öncelikleri şöyledir:

 

1)  Nükleer ve diğer kitle imha silahlarının kullanılması da dâhil olmak üzere, devletlerarası ilişkilerin askeri çatışmaları kışkırtabilecek bir düzeye yükselmesini önleyen stratejik caydırıcılık;

2)  Stratejik istikrar, silah kontrolü, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, teslim etme araçları ve bunların üretimiyle ilgili mal ve teknolojilerin (bu tür silahların bileşenlerinin devlet dışı aktörlere maruz kalma riski de dâhil olmak üzere) alanlarında uluslararası anlaşmalar sisteminin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi;

3)  Stratejik istikrarın sürdürülmesinin, silahların kontrol rejimlerinin ve tüm kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin ve silahların teslim edilme araçlarının uluslararası siyasi temellerinin (anlaşmaların) güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, stratejik istikrarı etkileyen tüm silah türlerinin ve faktörlerin zorunlu olarak kapsamlı bir şekilde dikkate alınması;

4)  Stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörleri dikkate alarak, bir silahlanma yarışının önlenmesi ve yeni ortamlara aktarılmasının engellenmesi, nükleer potansiyellerin daha da aşamalı olarak azaltılması için koşullar yaratılması;

5)  Uluslararası ilişkilerde öngörülebilirliği arttırmak, gerekirse askeri ve uluslararası alanlarda güven önlemlerinin uygulanması ve iyileştirilmesi, istenmeyen silahlı olayların önlenmesi;

6)  Nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere ilişkin bölgesel anlaşmalara katılan devletler açısından güvenlik garantilerinin yerine getirilmesi;

7)  Geleneksel silahların kontrolü, küçük silahların ve hafif silahların yasadışı dolaşımına karşı mücadele;

8)  Küresel düzeyde teknik ve fiziksel nükleer güvenliğin güçlendirilmesi ve nükleer terörizm eylemlerinin önlenmesi;

9)  Her devletin bu alandaki ulusal politikasını bağımsız olarak belirleme hakkını dikkate alarak, ilgili tüm devletlerin yakıt ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliğinin geliştirilmesi;

10)    Uluslararası güvenliğin sağlanması, kitle imha silahlarının ve dağıtım araçlarının yaygınlaştırılmaması alanlarında çok taraflı ihracat kontrol mekanizmalarının rolünün güçlendirilmesi, bu mekanizmaların yasal uluslararası işbirliğinin uygulanmasını engelleyen tek taraflı kısıtlamaların bir araca dönüştürülmesine karşı koyulması.

 

28.   Bölgesel güvenliği güçlendirmek, yerel ve bölgesel savaşları önlemek ve iç silahlı çatışmaları (öncelikle komşu devletlerin topraklarında) çözmek için, Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

 

1) Tehditlerin oluşmasını önlemek veya komşu bölgeler ve devletler tarafından Rusya’nın güvenlik tehditlerinin seviyesini azaltmak için siyasi ve diplomatik önlemlerin alınması;

2) Müttefiklere ve ortaklara savunma ve güvenliğin sağlanmasında destek sağlamak, iç işlerine dış müdahale girişimlerini etkisiz hale getirmek;

3) Müttefikler ve ortaklarla askeri, askeri-politik ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi;

4) Rusya’nın çıkarları için önemli olan bölgelerde bölgesel güvenlik ve krizlerin çözümü için mekanizmaların oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak;

5) Rusya’nın barışı koruma faaliyetlerinde (BM, bölgesel uluslararası örgütler ve çatışma taraflarıyla işbirliği çerçevesinde de dâhil olmak üzere) rolünün artırılması, BM veKolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün barış gücü ve krizle mücadele potansiyellerinin güçlendirilmesi.

29. Biyolojik tehditlerin oluşmasını önlemek ve biyolojik güvenliği sağlamak için Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Öncelikle komşu ülkelerin topraklarında biyolojik ve toksin silahlarının iddia edilen gelişimi, yerleştirilmesi ve kullanılması davalarını araştırmak;

2) Tehlikeli patojenler kullanılarak yapılan terörist saldırıların ve/veya sabotajların önlenmesi ve bu tür eylemlerin ve/veya sabotajların sonuçlarının ortadan kaldırılması;

3) Biyolojik güvenliğin sağlanması alanında müttefikler ve ortaklarla, başta KGAÖ üyesi ülkeler ve BDT üyesi devletlerle işbirliğinin genişletilmesi.

 

30. Uluslararası bilgi güvenliğini sağlamak, bu konudaki tehditlere karşı koymak, küresel bilgi alanında Rus egemenliğini güçlendirmek amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Devletlerarası çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi ve küresel bilgi alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi için uluslararası hukuk rejiminin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi;

2) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin cezai amaçlarla kullanılmasına karşı uluslararası yasal temellerin oluşturulması ve iyileştirilmesi;

3) Bu ağın yönetiminde devletlerin eşit katılımı temelinde “İnternet” bilgi ve telekomünikasyon ağının güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını ve gelişmesini sağlamak ve bu ağın ulusal bölümleri üzerinde yabancı kontrollerin kurulmasını önlemek;

4) Küresel bilgi alanını militarize etmek, devletlerin içişlerine ve askeri amaçlarla müdahale etmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak ve diğer devletlerin gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimini kısıtlamak ve teknolojik bağımlılıklarını arttırmak için dost olmayan devletlerin politikalarına karşı koymak amacıyla siyasi-diplomatik ve diğer önlemlerin benimsenmesi.

 

31. Uluslararası terörizmi ortadan kaldırmak, devleti ve Rus vatandaşlarını terör eylemlerinden korumak için Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Terörizmle mücadele alanında, BM çerçevesinde de dâhil olmak üzere çok taraflı işbirliğinin etkinliğini ve koordinasyonunu arttırmak;

2) Devletlerin ve yetkili makamlarının terörizm ve aşırılığa karşı mücadelede belirleyici rolünü güçlendirmek;

3) Devletlerin terörist ve aşırılıkçı (neo-Nazi de dâhil olmak üzere) örgütlerin dış ve iç politikaların bir aracı olarak kullanılmasına karşı koymayı amaçlayan siyasi-diplomatik ve diğer önlemlerin benimsenmesi;

4) İnternet bilgi ve telekomünikasyon ağı, terörizm ve aşırılığın ideolojisi (neo-nazizm ve radikal milliyetçilik dâhil) dâhil olmak üzere yayılmaya karşı mücadele etmek;

5) Terör faaliyetlerinde yer alan vatandaşların ve kuruluşların tespit edilmesi ve terörizmin finansman kanallarının engellenmesi;

6) kimyasal ve biyolojik maddeler kullanarak terör eylemleri gerçekleştirme risklerinin dikkate alınması da dahil olmak üzere, terörle mücadele alanında işbirliğine ilişkin uluslararası yasal düzenlemedeki boşlukların belirlenmesi ve ortadan kaldırılması;

7) Terörle mücadele alanında müttefikler ve ortaklarla çok yönlü etkileşimin güçlendirilmesi, terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesinde, özellikle Ortadoğu’daki Hıristiyanları korumak da dâhil olmak üzere pratik yardımların sağlanması.

 

32. Uluslararası ve ulusal güvenliğe, vatandaşların sağlığına ve Rus toplumunun manevi ve ahlaki temellerine ciddi tehdit oluşturan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti ve tüketimi ile mücadele etmek amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Mevcut küresel uyuşturucu kontrol rejiminin zayıflamasını veya gözden geçirilmesini önlemek (bunların tıbbi olmayan amaçlarla kullanımını yasallaştırmamak da dâhil olmak üzere) ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının ve tüketiminin artmasına yol açabilecek diğer girişimlere karşı çıkmak için uluslararası işbirliğinin genişletilmesi;

2) Müttefiklere ve ortaklara uyuşturucu karşıtı faaliyetlerde pratik yardım sağlamak.

 

33. Rusya’nın, müttefiklerinin ve ortaklarının güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik artan bir tehdit oluşturan uluslararası organize suç ve yolsuzlukla mücadele amacıyla Rusya Federasyonu, suçlular için “güvenli limanların” ortadan kaldırılması ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına uygun özel çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesi amacıyla uluslararası işbirliğinin genişletilmesine öncelik vermeyi amaçlamaktadır.

34. Rusya Federasyonu topraklarında doğal afetler ve insan yapımı kazaların ortaya çıkmasıyla ilgili riskleri azaltmak, yabancı devletlerin bunlara karşı direncini arttırmak amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

 

1) Nüfusun doğal ve insan yapımı acil durumlardan korunması, bu tür acil durumların erken önlenmesi ve tahmin edilmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması için fırsatların artırılması, örgütsel ve hukuki temellerin güçlendirilmesi ve nüfusun doğal ve insan yapımı acil durumlardan korunması alanında ikili ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi;

2) Yabancı devletlere benzersiz Rus teknolojilerinin kullanımı ve acil müdahale deneyiminin kullanılması da dâhil olmak üzere, doğal ve insan yapımı acil durumlara karşı koruma alanında pratik yardım sağlamak.

 

35. Yasadışı göçü engellemek ve uluslararası göç süreçlerinin düzenlenmesini iyileştirmek için Rusya Federasyonu, bu alanda Rusya Federasyonu’na yönelik yapıcı politikalar yürüten BDT üyesi devletlerle işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik vermeyi amaçlamaktadır.

Rusya Federasyonu’nun Dünya okyanuslarında,

uzay ve hava sahasında çıkarlarını güvence altına almak

36. Rusya’nın güvenliğini ve gelişmesini sağlamak, dost olmayan devletlerin ve onların birliklerinin Rus deniz faaliyetlerine ilişkin tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerine karşı koymak amacıyla Dünya okyanuslarını incelemek, geliştirmek ve kullanmak amacıyla Rusya Federasyonu, Rusya deniz faaliyetlerine öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Rusya’nın Dünya Okyanuslarının önemli diğer alanlarına, ulaşım iletişimine ve kaynaklarına garantili ücretsiz, güvenli ve eksiksiz erişimini sağlamak;

2) Dünya okyanuslarının biyolojik, mineral, enerji ve diğer kaynaklarının sorumlu ve rasyonel olarak geliştirilmesi, deniz boru hattı sistemlerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların yürütülmesi, deniz çevresinin korunması;

3) Rusya Federasyonu’nun kıta sahanlığının dış sınırlarının uluslararası hukukuna uygun olarak pekiştirilmesi, egemenlik haklarının kıta sahanlığında korunması.

 

37. Uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması, uzay malları, iş ve hizmet pazarındaki lider konumlarda yer alması, önde gelen uzay güçlerinden biri olma statüsünün pekiştirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Öncelikle ilgili uluslararası anlaşmanın geliştirilmesi ve sonuçlandırılması yoluyla ve tüm devletlerin uzayda ilk silahları yerleştirmeme yükümlülüğünü kabul ederek geçici bir önlem olarak, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi amacıyla uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi;

2) Uzay faaliyetleri alanında uluslararası işbirliğinin coğrafi çeşitlendirilmesi.

 

38. Uluslararası hava sahasını Rusya’nın güvenliği ve gelişimi için kullanmak, dost olmayan devletlerin ve onların birliklerinin Rus uçaklarına yönelik tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerine karşı koymak amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Uçuş özgürlüğü ilkesi göz önüne alındığında, Rusya'nın uluslararası (açık) hava sahasına garantili erişimini sağlamak;

2) Rus uçaklarının uluslararası uçuş rotalarının coğrafi olarak çeşitlendirilmesi ve hava taşımacılığı, hava sahasının korunması ve Rusya’ya karşı yapıcı politikalar uygulayan devletlerle kullanılması alanında işbirliğinin geliştirilmesi.

 

Uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası kalkınma teşviki

 

39. Ekonomik güvenliği, ekonomik egemenliği, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, yapısal ve teknolojik yenilemeyi sağlamak, ulusal ekonominin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, Rusya’nın dünya ekonomisinde önde gelen konumlarını korumak, dünya ekonomisindeki ve uluslararası ilişkilerdeki derin değişimlerle bağlantılı olarak riskleri azaltmak ve fırsatlardan yararlanmak ve yabancı devletlerin ve onların derneklerinin düşmanca eylemleri ile bağlantılı olarak Rusya Federasyonu, ulusal ekonominin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Küresel ticaret ile parasal ve finansal sistemlerin çok kutuplu dünyanın gerçeklerine ve ekonomik küreselleşme krizinin sonuçlarına uyarlanması, öncelikle dost olmayan devletlerin küresel ekonominin belirli alanlarındaki tekel veya baskın konumlarını kötüye kullanma fırsatlarını azaltmak, gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomik yönetime katılımını arttırmak;

2) Rus ekonomisinin yabancı devletlerin düşmanca eylemlerine bağımlılığını azaltmak, öncelikle depolitize edilmiş, güvenli bir uluslararası ödeme altyapısının düşman devletlerden bağımsız olarak geliştirilmesi ve müttefikler ve ortaklarla yapılan anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması uygulamasının genişletilmesi;

3) Dünya pazarlarındaki Rus varlığının güçlendirilmesi, petrol dışı enerji  ihracatının artması, ekonomik bağların coğrafi olarak çeşitlendirilmesi ve Rusya Federasyonu’na karşı yapıcı ve tarafsız politikalar yürüten devletlere yeniden odaklanmaları, dost olmayan devletlerin iş çevreleriyle pragmatik işbirliğine açık olmaları;

4) Rusya’nın dünya pazarlarına erişim koşullarını iyileştirmek, Rus örgütlerini, yatırımlarını, mallarını ve hizmetlerini ayrımcılıktan, haksız rekabetten, yabancı ülkelerin Rusya ihracatının kilit küresel pazarlarını tek taraflı olarak düzenleme girişimlerinden korumak;

5) Rus ekonomisini, uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerini yabancı devletlerin düşmanca eylemlerinden korumak, bu tür eylemlere tepki olarak özel ekonomik önlemleri uygulamak;

6) Rusya’ya yabancı yatırımların, ileri bilgi ve teknolojinin, yüksek vasıflı uzmanların çekilmesini teşvik etmek;

7) Rusya’nın çıkarlarını karşılayan bölgesel ve bölgeler arası ekonomik entegrasyon süreçlerini, öncelikle Müttefik devletler, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS çerçevesinde Büyük Avrasya Ortaklığını oluşturmak için teşvik etmek;

8) Ulusal ekonominin gelişimi için Rusya’nın eşsiz coğrafi konumunun ve geçiş potansiyelinin kullanılması, Avrasya’da ulaşım ve altyapı bağlılığının güçlendirilmesi.

 

40. Uluslararası ilişkiler sisteminin krizlere karşı istikrarını artırmak, dünyadaki sosyo-ekonomik ve insani durumu iyileştirmek, silahlı çatışmaların sonuçlarını ortadan kaldırmak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni uygulamak ve olumlu algıyı güçlendirmek amacıyla Dünyada Rusya Federasyonu, Abhazya Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti, Avrasya Ekonomik Birliği üye devletleri, Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletlerinin iyi komşuluklarını koruyarak ve sosyo-ekonomik kalkınmasına öncelik vererek uluslararası kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rusya ile ilişkiler ve Rusya Federasyonu’na yönelik yapıcı bir politika izleyen gelişmekte olan ülkeler bulunmaktadır.

Çevre Koruma ve Küresel Sağlık Hizmetleri

41. Elverişli çevreyi korumak, kalitesini iyileştirmek, Rusya’nın modern ve gelecek nesillerin çıkarları doğrultusunda iklim değişikliklerine rasyonel olarak uyum sağlaması amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Çevre üzerindeki olumsuz etkiyi sınırlamak (sera gazı emisyonlarının azaltılması), ekosistemlerin soğurma kapasitesini korumak ve artırmak için bilime dayalı, politize edilmemiş uluslararası çabaların teşvik edilmesi;

2) Uluslararası çevre ve iklim faaliyetlerinin siyasallaşmasına karşı koymak, başta haksız rekabet amacıyla uygulanması, devletlerin içişlerine müdahale edilmesi ve devletlerin doğal kaynaklarına karşı egemenliğinin sınırlandırılması amacıyla müttefikler ve ortaklarla işbirliğinin genişletilmesi;

3) Her devletin çevreyi korumak ve iklim değişikliklerine uyum sağlamak için kendileri için en uygun mekanizmaları ve yöntemleri bağımsız olarak seçme hakkını destekleme;

4) 9 Mayıs 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi temelinde kabul edilen 12 Aralık 2015 tarihli Paris Anlaşması’na bağlı olarak, herkes için tek, anlaşılabilir ve adil küresel çevre ve iklim düzenlemelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

5) Elverişli çevrenin korunmasına ve kalitesinin iyileştirilmesine, devletlerin iklim değişikliğine adaptasyonuna katkıda bulunan ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması alanında uluslararası işbirliği etkinliğinin artırılması;

6) Rusya Federasyonu’nun çevresine, özellikle de kirleticilerin (radyoaktif maddeler de dâhil olmak üzere), karantinaya alınmış, özellikle tehlikeli bitki zararlılarının, bitki hastalıklarının patojenlerinin, yabani bitkilerinin ve mikroorganizmaların kendi topraklarına girmesinin, sınır ötesi zarar vermesinin önlenmesi.

 

42. Rusya ve diğer ülke halklarının sağlığının korunmasına ve sosyal refahının sağlanmasına yardımcı olmak için Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Sağlık alanında uluslararası işbirliğinin etkinliğini arttırmak ve uluslararası kuruluşlar da dâhil olmak üzere siyasallaşmasına karşı koymak;

2) Tehlikeli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, sıhhi ve epidemiyolojik nitelikteki acil durumlara zamanında ve etkin bir şekilde cevap vermek, kronik bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele etmek, salgınların ve salgın hastalıkların sosyo-ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmek için uluslararası çabaların pekiştirilmesi;

3) Öncelikle hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yeni araçların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik uluslararası sağlık araştırmalarının etkinliğini arttırmak.

 

Uluslararası insani işbirliği

43. Rusya’nın küresel insani alandaki rolünü güçlendirmek, yurtdışındaki olumlu algısını oluşturmak, dünyada Rus dilinin konumunu güçlendirmek, düşman yabancı ülkeler ve birlikleri tarafından yürütülen Rus korkusuna karşı kampanya oluşturmak, ülkeler arasında karşılıklı anlayışı arttırmak ve güveni güçlendirmek amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Kültür, bilim, eğitim ve sanat alanındaki yerli başarıların yurtdışında ayrımcılığa karşı yaygınlaştırılması ve korunmasının yanı sıra Rusya’nın yaşam, iş, çalışma ve turizme çekici bir devlet olarak imajının güçlendirilmesi;

2) Rus dilinin yaygınlaşmasını desteklemek, BM’nin resmi dillerinden biri ve diğer birçok uluslararası kuruluş olarak uluslararası konumunu güçlendirmek, yabancı ülkelerde (özellikle BDT üyesi ülkelerde) Rus dilinin öğrenilmesini ve kullanılmasını teşvik etmek, Rus dilinin uluslararası kuruluşların platformlarında da dâhil olmak üzere uluslararası ve devletlerarası iletişimde rolünü korumak ve güçlendirmek, Rus dilini yurtdışında ayrımcılığa karşı korumak;

3) Rusya’ya karşı yapıcı fikirlere sahip sivil toplum temsilcilerinin ve kurumlarının yanı sıra siyaset bilimcileri, uzman ve bilimsel topluluk temsilcileri, gençlik, gönüllüler ve diğer sosyal hareketlerin katılımıyla kamu diplomasisi mekanizmalarının geliştirilmesi;

4) Ortodoksluğun birliğini sağlamak da dâhil olmak üzere, Rusya için geleneksel mezheplere ait dini örgütlerin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesinde, Rus Ortodoks Kilisesi’nin yurtdışındaki ayrımcılığa karşı korunmasında yardımcı olmak;

5) Rusya Federasyonu’nun ve BDT üyesi ülkelerin birleşik insani alanlarının oluşumunda yardımcı olmak, Rusya halkının bu devletlerin halklarıyla yüzyıllarca süren medeniyet ve manevi bağlarını korumak;

6) Rus sporcuların ve spor örgütlerinin uluslararası spor faaliyetlerine garantili ücretsiz erişimini sağlamak, depolitizasyonunu teşvik etmek, uluslararası sporun hükümetler arası ve kamu kuruluşlarının faaliyetlerini geliştirmek ve Rusya’ya karşı yapıcı politikalar uygulayan devletlerle uluslararası spor işbirliğinin yeni formatlarının geliştirilmesi.

 

44. Tarihin tahrif edilmesine, Rusya’ya karşı nefretin kışkırtılmasına, neo-nazizm ideolojisinin yayılmasına, ırksal ve ulusal münhasırlığın yayılmasına, agresif milliyetçiliğin yayılmasına ve esas olarak İkinci Dünya Savaşı’nın evrensel olarak kabul edilen sonuçlarına dayanan modern uluslararası ilişkilerin ahlaki, hukuki ve kurumsal temellerinin güçlendirilmesine karşı koymak amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zafere ve BM’nin kurulmasına olan belirleyici katkısı, sömürgeciliğin geniş çaplı teşviki ve Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının ulus haline gelmesi de dâhil olmak üzere, Rusya’nın dünya tarihindeki rolü ve yeri hakkında yurtdışında doğru bilgilerin yayılması ve adil dünya düzeninin oluşturulması;

2) Hem uzmanlaşmış uluslararası platformlar çerçevesinde hem de yabancı ortaklarla ikili ilişkiler düzeyinde, suçların bastırılması da dâhil olmak üzere Rusya’nın çıkarlarını etkileyen dünya tarihindeki önemli olayların çarpıtılmasına karşı gerekli önlemlerin alınması;

3) Yurtdışında bulunan tarihi ve anıtsal öneme sahip Rus nesnelerine karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı devletlere ve birliklerine, yabancı yetkililere, kuruluşlara ve vatandaşlara karşı yanıtsal tedbirler almak;

4) Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yapıcı uluslararası işbirliği teşvik etmek.

 

45. Rus vatandaşlarının haklarını, özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını (küçükler de dâhil olmak üzere) korumak, Rus kuruluşlarını yabancı yasadışı saldırılardan korumak ve dost olmayan devletlerin başlattığı Rus düşmanlığı kampanyasına karşı koymak amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Siyasi veya ekonomik nitelikteki kısıtlayıcı önlemlerin (yaptırımların) uygulanması, haksız yere yasal taciz, suç işleme, ayrımcılık, nefret söylemi gibi Rus vatandaşlarına ve örgütlerine karşı düşmanca eylemlerin izlenmesi;

2) Yabancı devletlere ve onların birliklerine, yabancı yetkililere, kuruluşlara ve Rus vatandaşlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan vatandaşlara ve yurt dışında yaşayan yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine karşı etkili ve özel ekonomik önlemlerin alınması;

3) Rus vatandaşlarının haklarının, özgürlüklerinin ve meşru çıkarlarının uluslararası korunması ve Rus kuruluşlarının korunması için küresel, bölgesel ve ikili mekanizmaların etkinliğinin artırılması ve gerekirse bu alanda yeni mekanizmaların oluşturulması.

 

46. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve onlara çeşitli ülkelerdeki sistematik ayrımcılığa bağlı olarak (Rus dilinin ve Rus kültürünün korunmasına ve yayılmasına önemli katkılarından dolayı) kapsamlı destek sağlanması amacıyla, Rus Dünyasının medeniyet topluluğunun çekirdeği olan Rusya Federasyonu, aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Yurt dışında yaşayan Rusya’ya karşı yapıcı fikirlere sahip yurttaşların konsolidasyonuna katkıda bulunmak ve öncelikle dost olmayan devletlerde ikamet ettikleri ülkelerdeki hak ve meşru çıkarlarının korunmasında onlara destek sağlamak, tüm Rus kültürel, dilsel kimliklerini ve Rus manevi ve ahlaki değerlerini korumak, anavatanlarıyla olan bağlarını korumak için onlara destek sağlamak;

2) Rusya ile ilgili yapıcı fikirlere sahip yurttaşların, özellikle ikamet ettikleri ülkelerde ayrımcılığa uğrayanların, Rusya Federasyonu’na gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesinin teşvik edilmesi.

47. Rusya, uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkelerine ve normlarına uygun olarak insanların ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini tanımakta ve garanti etmekte, bu alandaki yükümlülüklerinin devletlerin ikiyüzlülüğün reddedilmesini ve iyi niyetle yerine getirilmesini insanlığın ilerici ve uyumlu gelişiminin koşullarından biri olarak görmektedir. Dünyadaki insan haklarına ve özgürlüklerine saygıyı teşvik etmek amacıyla, Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Uluslararası yasal düzenlemenin ve insan hakları alanındaki uluslararası mekanizmaların geliştirilmesinde Rusya’nın çıkarlarını, ulusal, sosyokültürel, manevi, ahlaki ve tarihsel özelliklerini hesaba katmanın sağlanması;

2) Başta insan haklarının gözetilmesi ve bu alanda uluslararası normların tanımlanması konularında kendi münhasırlıklarını iddia eden devletler olmak üzere, dünyadaki insan hakları ve özgürlüklerinin gözetilmesiyle ilgili gerçek durumun izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması;

3) İnsan hakları alanında uluslararası işbirliğinde çifte standart politikasının ortadan kaldırılması, buna politize edilmemiş, eşit ve karşılıklı saygılı bir karakter kazandırılması;

4) İnsan hakları konularının dış baskı aracı olarak kullanılmasına, devletlerin içişlerine müdahale edilmesine ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri üzerinde yıkıcı bir etki yaratılmasına karşı koymak;

5) Yabancı devletlere ve onların birliklerine, yabancı yetkililere, örgütlere ve insan temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline karışan vatandaşlara karşı etkin tedbirleri almak.

 

Rusya Federasyonu dış politika faaliyetlerine bilgi desteği

 

48. Rusya’nın yurtdışındaki nesnel algısını şekillendirmek, küresel bilgi alanındaki konumunu güçlendirmek, dost olmayan devletler tarafından sistematik olarak yürütülen dezenformasyon, iftira ve nefreti körüklemeyi de içeren koordineli bir Rus karşıtı propaganda kampanyasına karşı koymak ve yabancı ülkelerin nüfusunun güvenilir bilgilere ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Rusya Federasyonu’nun dış ve iç politikaları, tarihi ve yaşamın çeşitli alanlarındaki başarıları, Rusya ile ilgili diğer güvenilir bilgiler hakkında mümkün olan en geniş yabancı kitleye doğru bilgileri sunmak;

2) Uluslararası barış ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine, devletlerarasında dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve kurulmasına, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin tüm insanlık için birleştirici bir ilke olarak güçlendirilmesine katkıda bulunan bilgilerin yurt dışında yayılmasının teşvik edilmesi, küresel insani yardım alanında Rusya’nın rolünün güçlendirilmesi;

3) Yurt dışında ayrımcılığa karşı koruma sağlamak ve Rus kitle iletişim araçlarının ve yerel dijital bilgi platformları da dâhil olmak üzere kitle iletişim araçlarının yanı sıra yurtdışında yaşayan ve Rusya’ya karşı yapıcı bir şekilde eğilimli yurttaşların, kitle iletişim araçlarının küresel bilgi alanındaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olmak;

4) Sosyal ağlar da dâhil olmak üzere modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının verimliliğini arttırmakla beraber Rusya Federasyonu’nun dış politika faaliyetlerine bilgi desteği araçlarının ve yöntemlerinin iyileştirilmesi;

5) Medya ve kitle iletişiminin faaliyetlerini düzenlemek ve korumak, bunlara ücretsiz erişim sağlamak, bilgi yaratmak ve yaymak için uluslararası mekanizmaların ve düzenlemelerin iyileştirilmesi;

6) Karşılıklılık ilkesine dayanarak Rusya topraklarında yabancı medyanın faaliyetleri için uygun koşulların yaratılması;

7) Rusya Federasyonu ve BDT üyesi ülkelerin ortak bilgi alanının oluşturulması, bilgi alanında Rusya ile ilgili yapıcı politikalar yürüten devletlerle işbirliğinin artırılması.

 

V. Rusya Federasyonu dış politikası bölgesel eğilimleri

Yakın Sınırlar

49. Rusya’nın güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü ve sosyo-ekonomik gelişimi için en önemli olan, dünya kalkınmasının ve medeniyetinin etkili egemen merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesi ve BDT üye devletleri ve Rusya ile yüzyıllara dayanan ortak devlet gelenekleri, çeşitli alanlarda derin karşılıklı bağımlılık, ortak bir dil, yakın kültürler ile bağlantılı diğer komşu devletlerle çeşitli alanlarda potansiyeller ve istikrarlı uzun vadeli iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanması. Yakın çevreyi barış, iyi komşuluk, sürdürülebilir kalkınma ve refah bölgesine dönüştürmek için Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Rusya’nın müttefiklerinin ve ortaklarının iç işlerine ilham veren “renkli devrimlerin” ve diğer müdahale girişimlerinin bastırılması dâhil olmak üzere, silahlı çatışmaların önlenmesi ve çözülmesi, devletlerarası ilişkilerin iyileştirilmesi ve yakın çevrede istikrarın sağlanması;

2) Rusya’nın, müttefiklerinin ve ortaklarının dünyadaki askeri-siyasi durumun herhangi bir gelişmesinde güvence altına alınmasını sağlamak; güvenliğin bölünmezlik ilkesine dayanan bölgesel güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve Rusya’nın bölgesel güvenliğin korunması ve güçlendirilmesinde önemli rolü, müttefik devletin tamamlayıcılığının sağlanması, KGAÖ ve Rusya ile müttefikleri ve ortakları arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki diğer işbirliği biçimlerinin güçlendirilmesi;

3) Dost olmayan devletlerin askeri altyapısının yerleştirilmesine veya güçlendirilmesine ve Rusya’nın yurtdışındaki diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadele etmek;

4) Rusya’nın çıkarlarına uygun entegrasyon süreçlerinin derinleştirilmesi, Belarus Cumhuriyeti ile stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin potansiyellerinin birleştirilmesine dayanan karşılıklı yarar sağlayan kapsamlı çok taraflı işbirliği sisteminin güçlendirilmesi. Rusya ile Orta Asya Bölgesi ülkeleri arasında işbirliği mekanizması da dâhil olmak üzere ek çok taraflı formatların geliştirilmesi;

5) Avrasya’da uzun vadede entegre ekonomik ve politik alanın oluşumu;

6) Yabancı devletlerin ve birliklerinin, yakın çevrede parçalanma süreçlerini kışkırtan ve Rusya’nın müttefiklerinin ve ortaklarının onunla kapsamlı işbirliğini derinleştirme konusundaki egemenlik haklarının kullanılmasına engel oluşturan düşmanca eylemlerinin önlenmesi ve bastırılması;

7) Avrasya’da daha geniş bir entegrasyon konturu oluşturmak için öncelikle Avrasya Ekonomik Birliği’nin üye devletleri ve Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirmekle ilgilenen devletlerle iyi komşuluğun ekonomik potansiyelini kullanmak;

8) Abhazya Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti için kapsamlı destek, bu devletlerin halklarının Rusya ile entegrasyonun derinleştirilmesi lehine uluslararası hukuka dayalı gönüllü seçimlerinin uygulanmasında yardımcı olmak;

9) Hazar Denizi bölgesinde, bu bölge ile ilgili tüm meselelerin çözümünde beş Hazar devletinin münhasır yetkinliğine dayalı olarak işbirliğinin güçlendirilmesi.

 

Arktika

50. Rusya, barış ve istikrarın korunmasına, çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına, Arktika’daki ulusal güvenlik tehditlerinin seviyesinin azaltılmasına, Rusya Federasyonu’nun Arktik bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınması için elverişli uluslararası koşulların sağlanmasına (bu bölgede yaşayan yerli halkların yaşam alanlarının ve geleneksel yaşam tarzlarının korunması dâhil) ve ayrıca, Kuzey Deniz Yolu’nun Avrupa ve Asya arasındaki taşımacılığın gerçekleştirilmesi için uluslararası kullanım imkânı ile rekabetçi bir ulusal ulaşım arteri olarak geliştirilmesi için de karalıdır. Bu amaçla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Kuzey Kutbu devletlerinin bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik özel sorumluluğuna ve 10 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin yeterliliğine dayalı olarak, Kuzey Kutbu ile ilgili uluslararası sorunların barışçıl çözümü Arktik Okyanusu’ndaki eyaletler arası ilişkileri (deniz ortamının korunması ve deniz alanlarının sınırlandırılması dâhil) düzenlemek;

2) Dost olmayan devletlerin bölgenin militarizasyonuna yönelik gidişatını etkisiz hale getirmek, Rusya Federasyonu’nun Arktik bölgesinde egemenlik haklarını kullanma fırsatlarını sınırlamak;

3) Rusya Federasyonu’nun iç deniz sularının tarihsel olarak oluşturulmuş uluslararası yasal rejiminin değişmezliğini sağlamak;

4) Rusya’ya karşı yapıcı bir politika izleyen ve Kuzey Denizi Rotası’nın altyapı geliştirmesi de dâhil olmak üzere Kuzey Kutbu’ndaki uluslararası faaliyetlerle ilgilenen bölge dışı devletlerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kurmak.

 

Avrasya Kıtası

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti

51. Stratejik hedeflere ulaşmak ve Rusya Federasyonu’nun dış politikasının temel amaçlarının yerine getirilmesi için özellikle önemli olan, Avrasya kıtasında bulunan dost egemen küresel güç ve kalkınma merkezleri ile ilişkilerin ve koordinasyonun kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesi ve Rusya’nın gelecekteki dünya düzenine yönelik yaklaşımlarıyla temelden örtüşen yaklaşımlara ve dünya politikasının temel sorunlarının çözümüne bağlı olmalarıdır.

52. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlamakta ve her alanda karşılıklı yararlı işbirliğinin geliştirilmesine, uluslararası arenada hem Avrasya’da hem de dünyanın diğer bölgelerinde güvenlik, istikrar, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla karşılıklı yardım sağlamaya ve koordinasyonun güçlendirilmesine öncelik vermektedir.

53. Rusya, karşılıklı yarar temelinde tüm alanlarda etkileşim seviyesini yükseltmek ve genişletmek için Hindistan Cumhuriyeti ile özellikle ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık kurmaya; ikili ticaret, yatırım ve teknolojik bağların hacmini arttırmaya, düşmanca davranan devletlerin ve birliklerinin yıkıcı eylemlerine karşı direnç sağlamaya devam edecektir.

54. Rusya, Avrasya’yı birleşik bir kıtalararası barış, istikrar, karşılıklı güven, kalkınma ve refah alanına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için;

 

1) Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Avrasya'da güvenliğin sağlanmasındaki rolünün ve potansiyelinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve modern jeopolitik gerçekleri dikkate alarak Örgütün faaliyetlerini iyileştirerek sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi;

2) Avrasya’nın tüm devletlerinin, bölgesel kuruluşlarının ve birliklerinin potansiyellerini Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne temelinde birleştirerek geniş bir entegrasyon konturunun-Büyük Avrasya Ortaklığı oluşturulması. Avrasya kıtasının tüm ilgili devletlerinin ve çok taraflı derneklerinin bu ortaklığa katılım olasılığını korurken, AEB ve Çin “Tek Kuşak–Tek Yol” girişiminin kalkınma planlarının birleştirilmesi ve sonuç olarak Avrasya’da bir ortaklık kuruluşları ağının oluşturulması;

3) Baykal-Amur ve Trans Sibirya demiryollarının modernizasyonu ve kapasitesinin artırılması, “Kuzey-Güney” uluslararası ulaşım koridorunun erkenden başlatılması, Avrasya’nın altyapısının iyileştirilmesi, Avrupa–Batı Çin Uluslararası ulaşım koridorunun, Hazar ve Karadeniz bölgelerinin, Kuzey Deniz Yolu’nun altyapısının iyileştirilmesi, Avrasya’da Rusya – Moğolistan –Çin ekonomik koridoru da dâhil olmak üzere kalkınma bölgeleri ve ekonomik koridorların kurulması, dijital kalkınma ve enerji ortaklığının oluşumu alanında bölgesel işbirliğinin artırılması;

4) Afganistan’daki durumu çözmek, Afganistan’ın Avrasya işbirliği alanına entegrasyonu için umutları açacak, içinde yaşayan tüm etnik grupların çıkarlarını karşılayan istikrarlı bir ekonomi ve siyasi sistem ile egemen, barışçıl, tarafsız bir devlet olarak oluşumunu teşvik etmek.

Asya Pasifik Bölgesi

55. Asya-Pasifik bölgesinin dinamik olarak büyüyen çok yönlü potansiyeli göz önüne alındığında, Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Ekonomi, güvenlik, insani yardım ve diğer alanlarda bölge ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) devletleriyle işbirliğinin artırılması;

2) Bölgede kapsamlı, açık, bölünmez, şeffaf, çok taraflı ve eşit haklara sahip bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına ve toplu blok dışı ilkelerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin teşvik edilmesine ve bölgenin Büyük Avrasya Ortaklığı kurma potansiyeline erişilmesine katkıda bulunulması;

3) “Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği” forumunun olanaklarını kullanmak da dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda siyasi olmayan yapıcı diyalog ve devletlerarası etkileşimi teşvik etmek;

4) Güvenlik ve kalkınma alanında ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği)  çevresinde oluşturulan çok taraflı birliklerin bölgesel sistemini, katılımcılarının uzlaşma ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak baltalama girişimlerine karşı koymak;

5) Bölgede bölücü hatların çizilmesine yönelik politikalara karşı çıkmak için geniş bir uluslararası işbirliğin geliştirilmesi.

 

İslam Dünyası

56. Çok kutuplu dünyanın gerçeklerinde, dünya kalkınmasının bağımsız bir merkezi olma konusunda geniş umutlara sahip olan dost İslam medeniyeti devletleri, güvenliği sağlama, küresel ve bölgesel düzeyde istikrar ve ekonomik sorunların çözümü konularında Rusya’nın giderek daha fazla talep gören ve güvenilir ortakları haline geliyor. Rusya, İslam İşbirliği Örgütü’nün üye devletleriyle, sosyo–politik tarzlarına ve geleneksel manevi ve ahlaki değerlere saygı göstererek karşılıklı yararlı işbirliğini kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Rusya Federasyonu aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) İran İslam Cumhuriyeti ile kapsamlı ve güvenilir bir işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye Arap Cumhuriyeti’ne kapsamlı destek verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Mısır Arap Cumhuriyeti ve İslam İşbirliği Örgütü’nün diğer üye ülkeleri ile egemenliklerinin derecesini ve Rusya Federasyonu’na karşı yürüttüğü politikaların yapısallığı dikkate alınarak çok yönlü karşılıklı yararlı ortaklığın derinleştirilmesi;

2) Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, Arap Ligi ve Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi de dâhil olmak üzere tüm devletlerin ve devletlerarası bölgesel birliklerin potansiyellerini bir araya getirerek bölgesel güvenlik ve işbirliğinin sürdürülebilir, kapsamlı bir mimarisini oluşturmak. Rusya, bu inisiyatifin uygulanmasını Orta Doğu bölgesindeki durumun sürdürülebilir ve kapsamlı bir şekilde normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirerek, Basra Körfezi bölgesinde Kolektif Güvenliğin Sağlanması konusundaki Rus konseptini uygulamak amacıyla tüm ilgili devletler ve devletlerarası birliklerle aktif olarak işbirliği yapmayı amaçlamaktadır;

3) Dinler, kültürler arası diyalog ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunmasına yönelik çabaların pekiştirilmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla da dâhil olmak üzere İslamofobi ile mücadele;

4) Filistin sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüme yönelik çabalar çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ile bu devletler ve komşuları (öncelikle İran İslam Cumhuriyeti ve Arap ülkeleri, Suriye Arap Cumhuriyeti ve komşuları, Arap ülkeleri ve İsrail Devleti) arasındaki çelişkileri yumuşatmak ve ilişkileri normalleştirmek.

5) Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney, Güneydoğu Asya ve İslam İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin bulunduğu diğer bölgelerdeki silahlı çatışmaların sonuçlarının çözümüne ve üstesinden gelmeye yardımcı olmak;

6) Büyük Avrasya Ortaklığını oluşturmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin ekonomik potansiyelini kullanmak.

 

Afrika

57. Rusya, daha adil bir çok kutuplu dünya kurma ve bazı gelişmiş devletlerin Afrika’ya yönelik sofistike neo-sömürgeci politikası nedeniyle büyüyen sosyo-ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırma çabalarında Afrika devletleriyle dayanışma içindedir. Rusya Federasyonu, aşağıdakilere öncelik vererek, Afrika’nın orijinal ve etkili bir dünya kalkınma merkezi olarak daha fazla gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:

1) Gıda ve enerji güvenliği, askeri ve askeri-teknik işbirliği, güvenlik alanlarında yardım sağlanması üzere ilgili Afrika ülkelerinin egemenliğinin ve bağımsızlığının sağlanmasına destek olmak;

2) Afrika’daki silahlı çatışmaların, özellikle de uluslararası ve etnik grupların sonuçlarının çözümüne ve üstesinden gelmeye yardımcı olmak, bu çabalarda Afrika devletlerinin “Afrika sorunlarına – Afrika çözümü” ilkesine dayanarak bu çabadaki baskın rolünü savunmak;

3) Başta Afrika Birliği, Rusya–Afrika Ortaklık Forumu olmak üzere ikili ve çok taraflı olarak çeşitli alanlarda Rus-Afrika etkileşiminin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi;

4) Avrasya Ekonomik Birliği hattı da dahil olmak üzere Afrika devletleri ve Afrika entegrasyon yapılarıyla (öncelikle Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi, Afrika İhracat-İthalat Bankası ve diğer önde gelen alt bölgesel kuruluşlar) ticaret ve yatırım hacmini artırmak;

5) Bilimsel işbirliği, ulusal personelin eğitimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, diğer yardımların sağlanması, kültürler arası diyaloğun teşvik edilmesi, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması, din özgürlüğü hakları da dâhil olmak üzere insani alanda bağların desteklenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

 

Latin Amerika ve Karayipler

58. Rusya Federasyonu, Latin Amerika ve Karayip devletlerinin egemenliğinin ve çok yönlü potansiyelinin giderek güçlenmesini dikkate alarak, bu devletlerle pragmatik, ideolojik olmayan ve karşılıklı yarar temelinde ilişkiler geliştirmeyi ve aşağıdakilere öncelik vermeyi amaçlamaktadır:

1) Güvenlik, askeri ve askeri-teknik işbirliği alanlarında işbirliğinin kurulması ve genişletilmesi de dâhil olmak üzere, egemenliğin ve bağımsızlığın sağlanmasında ABD ve müttefiklerinin baskısına maruz kalan ilgili Latin Amerika ülkelerine destek olmak;

2) Rusya Federasyonu’na karşı yürüttükleri politikaların bağımsızlığı ve yapısallığı göz önüne alındığında Brezilya Federal Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile dostluğun güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi ve çok yönlü karşılıklı ortaklığın derinleştirilmesi, diğer Latin Amerika devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi;

3) Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu, Güney Amerika Ortak Pazarı, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi, Amerika Halkları için Bolivar İttifakı, Pasifik İttifakı, Karayip Topluluğu ile işbirliği içinde olmak üzere Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin arttırılması;

4) Bölge devletleriyle kültürel, bilimsel, eğitim, spor, turizm ve diğer insani ilişkilerin genişletilmesi.

 

Avrupa Bölgesi

59. Avrupa ülkelerinin çoğu, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditler yaratmayı, tek taraflı ekonomik avantajlar elde etmeyi, siyasi istikrarı zayıflatmayı ve geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerini yıpratmayı, müttefiklerle ve ortaklarla işbirliğine engel teşkil etmeyi amaçlayan Rusya’ya karşı agresif politikalar izlemektedir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu, ulusal çıkarlarını sürekli olarak korumaya ve öncelik vermeye kararlıdır:

1) Rusya’nın, müttefiklerinin ve dost olmayan Avrupa devletlerinden ortaklarının, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Konseyi’nin güvenliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, geleneksel manevi ve ahlaki değerleri ve sosyo-ekonomik gelişimine yönelik tehditlerin düzeyinin düşürülmesi ve etkisizleştirilmesi;

2) Avrupa devletlerinin ve birliklerinin düşmanca eylemlerinin sona erdirilmesi, bu devletlerin ve birliklerinin Rusya karşıtı rotadan (Rusya içişlerine müdahale de dâhil olmak üzere) tamamen reddedilmesi ve Rusya ile komşuluk ve karşılıklı işbirliğinin uzun vadeli politikasına geçmeleri için koşulların yaratılması;

3) Avrupa devletleri ile birlikte yaşamanın yeni bir modelinin oluşturulması, Rusya’nın, müttefiklerinin ve ortaklarının güvenli, egemen ve sürekli gelişimini, Avrasya’nın Avrupa kesiminde, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Örgütü de dâhil olmak üzere çok taraflı formatların potansiyelini de dikkate alarak, kalıcı barışın sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

 

60. Avrupa devletleriyle yeni bir birliktelik modelinin oluşturulması için nesnel önkoşullar, Avrasya’nın Avrupa kesimindeki halkların ve devletlerin tarihsel olarak köklü kültürel, insani ve ekonomik bağları olan coğrafi yakınlıktır. Rusya ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini zorlaştıran ana faktör, ABD ve bireysel müttefiklerinin, Rusya ve Avrupa ekonomilerinin rekabet gücünü zayıflatmak ve baltalamak, Avrupa devletlerinin egemenliğini sınırlamak ve ABD’nin küresel hâkimiyetini sağlamak için Avrupa bölgesinde ayrım çizgileri çekme ve derinleştirme yönündeki stratejik rotasıdır.

61. Avrupa devletlerinin barış içinde bir arada yaşamanın alternatifi olmaksızın ve Rusya ile karşılıklı olarak faydalı eşit işbirliğine karşı bilinçlendirilmesi, dış politika bağımsızlıklarının artırılması ve Rusya Federasyonu ile iyi komşuluk politikasına geçiş Avrupa bölgesinin güvenliğini ve refahını olumlu yönde etkileyeceği, Avrupa devletlerinin Büyük Avrasya Ortaklığı ve Çok kutuplu dünyada hak ettiği yeri almasına yardımcı olacaktır.

 

ABD ve diğer Anglo-Sakson devletleri

62. Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik seyri, bu devletin küresel kalkınmanın etkili egemen merkezlerinden biri olarak rolünü ve aynı zamanda kolektif Batı’nın agresif Rus karşıtı politikasının ana beyni, organizatörü ve icracı rolünü, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik temel risklerin kaynağını, uluslararası barışı, dengeli, adil ve insanlığın sürekli gelişimini göz önünde bulundurarak birleşik bir niteliktedir.

63. Rusya Federasyonu, stratejik pariteyi sürdürmekle, ABD ile barış içinde bir arada yaşamakla ve Rusya ile ABD arasında en büyük nükleer güçler statüleri, stratejik istikrarın özel sorumluluğu ve genel olarak uluslararası güvenliğin durumu göz önünde bulundurularak çıkar dengesinin kurulmasıyla ilgilenmektedir. Rus-Amerikan ilişkilerinin böyle bir modelinin oluşması için beklentiler, ABD’nin iktidar hâkimiyeti politikasını terk etme ve egemen eşitlik ilkeleri, karşılıklı yarar ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde Rusya ile etkileşim lehine Rus karşıtı rotayı gözden geçirme konusundaki istekliliğine bağlıdır.

64. Rusya Federasyonu, diğer Anglo-Sakson devletlerle, Rusya’ya karşı düşmanca bir rotadan vazgeçmeye ve onun meşru çıkarlarına saygı duyma derecesine bağlı olarak ilişkiler kurma niyetindedir.

 

Antarktika

65. Rusya, Antarktika’yı askerden arındırılmış bir barış, istikrar ve eşit işbirliği alanı olarak korumak, çevresel sürdürülebilirliği sürdürmek ve bölgedeki varlığını genişletmekle ilgilenmektedir. Bu amaçla, Rusya Federasyonu, 1 Aralık 1959 tarihli Antarktika Antlaşması sisteminin korunmasına, etkili bir şekilde uygulanmasına ve aşamalı olarak geliştirilmesine öncelik vermeyi amaçlamaktadır.

VI. Rusya Federasyonu dış politikasının oluşumu ve uygulanması

66. Rusya Federasyonu Başkanı, Rusya Federasyonu Anayasası ve federal yasalara uygun olarak, devletin dış politikasının ana yönlerini belirler, yönlendirir ve devlet başkanı olarak uluslararası ilişkilerde Rusya Federasyonu’nu temsil eder.

67. Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin Devlet Duması, kendi yetkileri dâhilinde, Rusya Federasyonu’nun dış politika rotasının uygulanmasını ve uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesini yasal olarak sağlamak ve parlamenter diplomasinin görevlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütür.

68. Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonu’nun dış politikasını uygulamak ve uluslararası işbirliğini yürütmek için önlemler alır.

69. Rusya Federasyonu Devlet Konseyi, Rusya Federasyonu’nun dış politikasının stratejik amaçlarının ve hedeflerinin geliştirilmesine kendi yetkisi dâhilinde katılır, Rusya Federasyonu’nun dış politikasının temel yönlerini belirleme konularında Rusya Federasyonu Başkanına yardımcı olur.

70. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi, devlet dış politikasının ana yönlerinin oluşturulması, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin tahmin edilmesi, belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve bunların etkisiz hale getirilmesi için önlemlerin geliştirilmesi, güvenlik alanında uluslararası işbirliği konularını göz önünde bulundurarak ulusal güvenliği sağlamak için özel ekonomik önlemlerin uygulanması, federal yürütme makamlarının faaliyetlerinin koordinasyonu ve Rusya Federasyonu’nun kurucu kuruluşlarının yürütme makamları tarafından alınan kararların uygulanması, ulusal çıkarların ve ulusal güvenliğin sağlanması, Rusya Federasyonu’nun egemenliğinin, bağımsızlığının ve devlet bütünlüğünün korunması ve dış tehditlerin önlenmesi alanında Rusya Federasyonu Başkanı’na öneriler hazırlanmasını yürütür.

71. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun genel dış politika stratejisini geliştirir ve Rusya Federasyonu Başkanı’na ilgili teklifleri sunar, dış politika rotasını belirler, federal yürütme organlarının faaliyetlerini koordine eder. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra Rusya Federasyonu’nun kurucu kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini koordine eder.

72. Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajansı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na uluslararası insani işbirliği alanındaki programların koordinasyonuna ilişkin olarak birleşik bir dış politika çizgisinin yürütülmesine ve ikili düzeyde uluslararası kalkınmaya yardımcı olmayı sağlar, kamu politikalarının uygulanmasına yardımcı olur.

73. Yürütmenin diğer federal organları, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Rusya Federasyonu’nun dış politikasının birliği ilkesine uygun olarak kendi yetkileri dâhilinde uluslararası faaliyetler yürütürler.

74. Rusya Federasyonu’nun federal bölümleri, Rusya Federasyonu ile yabancı devletlerarasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bölgelerarası ve sınır işbirliğinin büyük önemini dikkate alarak, yetkileri dâhilinde uluslararası ve dış ekonomik ilişkileri yürütür.

75. Dış politika kararlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında federal yürütme organları, Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin organları, Rus siyasi partileri, Rusya Federasyonu Kamu Odası, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kültürel ve insani dernekler, Rus Ortodoks Kilisesi ve geleneksel mezheplerin diğer dini örgütleri, uzman ve bilimsel topluluk temsilcileri, iş çevreleri ve medya kuruluşları ile etkileşime geçerek uluslararası işbirliğine katılımlarını kolaylaştırmaktadır. Yapıcı görüşlü kamu güçlerinin dış politika sürecine geniş katılımı, Rusya Federasyonu dış politikasına ilişkin ulusal bir mutabakatın oluşmasına, uygulanmasına katkıda bulunur ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuların daha etkin bir şekilde çözülmesi açısından önemlidir.

76. Dış politika faaliyetlerini finanse etmek için kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde gönüllü olarak bütçe dışı fonlar dâhil edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

31.03.2023

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde, 31 Mart 2023 tarihli 229 sayılı Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti metni yayımlandı. 

Konsept, bir stratejik planlama belgesidir ve Rusya Federasyonu’nun dış politika alanındaki ulusal çıkarları, temel ilkeleri, stratejik hedefleri ve öncelikli alanları hakkında bir görüş sistemini temsil etmektedir. Konsept metninde Rusya’nın ulusal çıkarları, küresel ve bölgesel düzeyde barış ve güvenliğin korunması için özel sorumluluk bilinciyle belirlenen bağımsız ve çok sektörlü bir dış politika rotası yürüttüğü dile getirilmiştir. Ayrıca Rusya dış politikasının uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkelere ve normlara saygı duymaya, ortak sorunları çözmek ve ortak çıkarları teşvik etmek için eşit derecede uluslararası işbirliği arayışına dayanan barışsever, açık, öngörülebilir, tutarlı, pragmatik bir karaktere sahip olduğu vurgulanmıştır. Rusya dış politikasının ulusal çıkarları, stratejik hedef ve görevleri şu alt başlıklar altında özetlenebilir:

 1. Rusya Federasyonu’nun anayasal düzeni, egemenliği, bağımsızlığı, devlet ve toprak bütünlüğünün yıkıcı yabancı etkilerden korunması;
 2. Stratejik istikrarı korumak, uluslararası barışı ve güvenliği güçlendirmek;
 3. Uluslararası ilişkilerin yasal temellerini güçlendirmek;
 4. Rus vatandaşlarının hak, özgürlük ve meşru çıkarlarının ve Rusya’daki kuruluşların yabancı yasadışı saldırılara karşı korunması;
 5. Güvenli bilgi alanının geliştirilmesi, Rus toplumunun yıkıcı yabancı bilgi ve psikolojik etkilerden korunması;
 6. Rusya halkını kurtarmak, insan potansiyelini geliştirmek, vatandaşların yaşam kalitesini ve refahını arttırmak;
 7. Rus ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasının yeni teknolojik temelde desteklenmesi;
 8. Geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerinin güçlendirilmesi, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkının kültürel ve tarihi mirasının korunması;
 9. Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliklerine uyum.

Kopsepte, Rusya Federasyonu dış politikası bölgesel eğilimleri de ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Rusya’nın güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü ve sosyo-ekonomik gelişimi için en önemli hedefler;

 1. Rusya’nın dünya medeniyetinin etkili egemen merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesi;
 2. Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletleri ve Rusya ile yüzyıllara dayanan ortak devlet gelenekleri, çeşitli alanlarda derin karşılıklı bağlılık, ortak dil, yakın kültürler ile bağlantılı diğer komşu devletlerle çeşitli alanlarda işbirliklerin yapılması ve istikrarlı uzun vadeli iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanmasıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.04.2023

Rusya, Türkiye’ye petrol ve petrol ürünleri tedarikinde liderliğini sürdürüyor.

Tass Haber Ajansı’nda yer alan bilgiye göre, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Cumartesi günü yayımlanan verilere göre, Türkiye Ocak ayında petrol ve petrol ürünlerinin çoğunu Rusya’dan ithal etti. Rusya Federasyonu’ndan 1.18 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal edildiği belirtildi. İkinci ve üçüncü sırada sırasıyla 917.656 tonla Irak ve 683.740 tonla Kazakistan yer alıyor. Öte yandan, bu yılın ilk ayında Türkiye’ye yapılan toplam petrol ithalatı bir önceki yılın Mart ayına göre %3,64 azalarak 3,45 milyon ton olurken, rafine ürün ihracatı ise %7,3 artarak 2,2 milyon ton oldu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.04.2023

Soçi’den Trabzon’a feribot seferlerinin 1 Mayıs’tan itibaren başlaması gündemde. 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi “Bu konudaki çalışmalarımız olumlu sonuçlandı ve Rus tarafıyla bir anlaşmaya vardık.” ifadesini kullandı. Çelebi, Soçi-Trabzon arasına 300 kişilik bir feribot koyduklarını ve bu feribotun 200 otomobil, 6 otobüs, 12 adet de dökme yüklere yönelik konteyner kapasiteli olacağını belirtti.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03.04.2023

Moskova’da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri bakanları buluşmasına hazırlanıyorlar.

RİA Novosti’nin Rusya Federasyonu Dış politika dairesinden verdiği bilgiye göre, Rusya’nın başkentinde, Rusya Federasyonu, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri bakanları toplantısına hazırlık olarak bir dizi istişare düzenleniyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03.04.2023

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova’da gerçekleşen dörtlü istişarelerin ilk günü sona erdi.

İstişareler Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda yapıldı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. 17:00-18:10 saatleri arasında Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlıkları heyetleri arasında istişareler gerçekleştirildi. İran heyetinin başkanlığını İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı, Türk heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar yaptı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye heyetinin Rus ve İran taraflarıyla istişarelerde bulunacağını ve 4 Nisan’da dört taraflı bir toplantı gerçekleştirileceğini dile getirdi. Susan, Suriye heyetinin Suriye’de Türk askeri varlığının sona ermesi, terörle mücadele ve ülkenin iç işlerine karışmama gibi konulara odaklanacağını belirtti.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı S. V. Verşinin, 3 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, ikili görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu’nda ele alınan konular dikkate alınarak gündemdeki uluslararası ve bölgesel konular ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Suriye-Türkiye sınırında meydana gelen yıkıcı depremden etkilenenlere kapsamlı uluslararası insani yardımın acilen seferber edilmesi gereğine vurgu yapılarak geniş insani yardım erişiminin sağlanmasının, ihtiyacı olan herkese ayrımcılık ve önkoşul olmaksızın yardım edilmesinin önemi dile getirildi. Ayrıca, 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanan “paket” anlaşmaların- Ukrayna gıda ihracatına ilişkin “Karadeniz Tahıl Girişimi” ve yurtiçi tarımsal ihracatın normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’nın uygulanması konuları ele alındı. Her iki anlaşmanın birbiriyle bağlantılı olarak iyi niyetle uygulanmasının, küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılmasına ve Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki en savunmasız ülkelerin desteğine katkıda bulunacağına değinildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin kayıt sürecinin tamamlanmasına dair bir açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’nun Finlandiya’nın NATO’ya girmesiyle bağlantılı olarak kendi ulusal güvenliğine yönelik ortaya çıkan tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme önlemleri almak zorunda kalacaklarını; Finlandiya’nın, NATO’ya katılarak, on yıllardır uluslararası ilişkilerde kendisini farklı kılan öz kimliğinden ve her türlü bağımsızlığından vazgeçtiği ve Finlandiya’nın, uluslararası ilişkilerdeki sesini kaybederek ittifakın küçük, kararsız üye ülkelerinden biri haline geldiği dile getirildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler öncesinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açılış konuşması yaptı (4 Nisan 2023, Moskova).

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Sergey Lavrov’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden paylaşılan bilgiye göre, Lavrov konuşmasında görüşmelerde ele alınan konuların “bir oturuşta” çözüme kavuşmayacağını ve bunun için uzun bir süreç gerektiğini; müzakereye katılan isimlerden Moskova’da dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak görüşmenin tarihi konusunda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini dile getirdi.

Konuşmasına “Türkiye ve Suriye halkları, sayfaları hem Türklerin hem de Arapların, Kürtlerin yüreklerine gurur katan olaylarla dolu ortak bir tarihle birbirine bağlıdır.” diyerek başlayan Lavrov, Türk ve Suriye heyet başkanlarına seslenerek her iki tarafın görüşmelerde mümkün olduğunca esnek ve yapıcı olmasını, çatışmacı söylemlerin ve geçmişteki kırıcı ifadelerin müzakere odasının dışında bırakılmasının iyi olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ilkesi temelinde, birikmiş sorunları hızla aşma ve iyi komşuluğu yeniden tesis etme arzusunun rehberliğinde müzakereler yürütülmesini içtenlikle beklediklerini belirtti.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları Düzeyinde Gerçekleştirilen Dört Taraflı İstişareler Hakkında

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca verilen bilgiye göre, Türkiye, İran, Rusya ve Suriye’nin katılımıyla dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında Moskova’da bir dörtlü istişare gerçekleştirildi. Temasları sürdürme kararının alındığı belirtildi: “Taraflar, yaklaşımlarını şeffaf ve açık bir şekilde belirttiler ve temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardılar.” Görüşmeler sırasında yapılan bir diğer açıklamada taraflar arasında yapılacak bir sonraki görüşmeye hazırlık çalışmalarıyla ilgili konuların görüşüldüğü kaydedildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. V. Gruşko ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar arasında 4 Nisan 2023 tarihinde bir görüşme gerçekleştirildi.

Bakanlık sitesinde yapılan açıklamada, ikili görüşmede Rusya ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, enerji alanında ortak stratejik projelerin uygulanması, ikili ilişkilerin kültürel ve insani boyutu ve bölgesel sorunlar ile ilgili konuların görüşüldüğü kaydedildi.   

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2023

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı S.V. Lavrov’un “Argumentı i Faktı” Gazetesine Verdiği Röportaj Hakkında

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayımlanan röportajda, Lavrov, 20-22 Mart tarihleri arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya’ya yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi. Lavrov bu ziyaretin Rusya-Çin ilişkilerinin modern tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Çin, üst üste 13 yıl boyunca Rusya’nın ana ticaret ortağıdır. Son iki yılda ikili ticaret yılda üçte bir oranında arttı ve 2022’de 185 milyar dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Karşılıklı fayda temelinde, ülkelerimizin pazarlarında talep gören ürünleri birbirimize tedarik ediyoruz. Aramızdaki anlaşmaların yarısından fazlasının ulusal para birimlerinde yapılması önemli, işbirliği ticaretle sınırlı değil, enerjiden sanayiye, tarımdan uzaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çin ile ticarette ve ekonomide olumlu bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi geliştirdik.” dedi. Çin dışında Rusya ve Afrika ülkeleri arasında yararlı işbirliğinin önemine değinen Lavrov, devletlerarası etkileşimi uluslararası hukuk, eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi ilkeleri üzerine kurduklarını belirtti.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

05.04.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan bilgiye göre, 3 Nisan 2023 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı,  Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile bir dizi istişare gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında, Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik dört taraflı bir toplantının hazırlanmasına ilişkin konulara özel önem verildi. Aynı zamanda Rusya tarafından, ülke egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerine bağlılık temelinde, Suriye Arap Cumhuriyeti ve çevresindeki durumun kapsamlı çözümünü ilerletmek için hedefe yönelik çabaların devam etmesi vurgulandı. Etkinliğini kanıtlayan “Astana Formatı”nın önemi dile getirildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

05.04.2023

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığını açıkladı.

Peskov, 5 Nisan’da Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak bunun Avrupa kıtasında istikrarın, güvenliğin ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlamayan bir olay olduğunu, Rusya için tehdit oluşturduğunu ve Rusya’yı tüm güvenlik sistemini yeniden dengelemek için önlemler almaya zorladığını belirtti. Kremlin sözcüsü, Rusya’nın güvenliğini sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını dile getirdi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

05.04.2023

Çavuşoğlu, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısının Moskova’da yapılacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları toplantısının büyük ihtimalle Moskova’da yapılacağını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Salı günü (4 Nisan 2023) yaptığı açıklamada, Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının dörtlü bir toplantıda temasları sürdürme konusunda anlaştığını söyledi. Çavuşoğlu, “Moskova’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki heyetler toplantısı dışişleri bakanları toplantısına hazırlık niteliğindeydi. Önümüzdeki dönemde bu toplantıyı hayata geçirmek için Rus tarafının davetini bekliyoruz.” dedi. Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, büyük olasılıkla görüşmenin Moskova’da yapılacağını dile getirdi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

05.04.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6-7 Nisan 2023 tarihlerinde Dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak görüşme hakkında bir açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6-7 Nisan tarihlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine ikili ve uluslararası çok çeşitli konularda müzakerelere katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği, ziyaret sırasında çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, Uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin -sonuncusu 25 Mart’ta olmak üzere- bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğü belirtildi. 2022 yılında ise iki lider 4 kez yüz yüze, (5 Ağustos-Soçi’de, 19 Temmuz- Tahran’da, 16 Eylül–Semerkand’da, 13 Ekim – Astana’da), 16 defa da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamanın devamında “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine Rusya, Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneydoğusundaki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına aktif bir şekilde katıldı. Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı tarafından etkilenen bölgelere  4 adet İl-76 uçağı, 1 adet An-148 hava mobil hastanesi, 200’den fazla kurtarma personeli ve doktor, kışlık çadır da dâhil olmak üzere 36 ton insani yardım gönderildi. Türk ortaklarının talebi üzerine Hatay ilindeki İskenderun limanında çıkan büyük bir yangını söndürmek için Be-200 amfibi uçağı tedarik edildi.” ifadelerine yer verildi. Lavrov ve Çavuşoğlu arasında Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumun görüşüleceği de belirtildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

06.04.2023

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı resmi temsilcisi İbrahim Kalın ile Moskova’da bir araya gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali de dâhil olmak üzere büyük projelerin uygulanması hakkında görüştüklerini söyledi. Rusya’nın mutlaka santralin açılış törenine katılacağını belirtti.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

07.04.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 6-7 Nisan tarihlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Ankara’da kaldığı süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesinde, uluslararası gündemdeki çok çeşitli kilit konular tartışıldı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Lavrov, Rusya’nın çıkarlarının ve endişelerinin dikkate alınması koşuluyla, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi olasılığını bir kez daha vurguladı. “Karadeniz Girişimi” çerçevesindeki anlaşmaların uygulanmasındaki duruma değinildi. Bakanlar, başta Rus tarım ürünleri ve gübre ihracatının engellenmesi olmak üzere paket anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik çabaları sürdürme konusunda anlaştılar. Enerji sektörü de dâhil olmak üzere, Rusya-Türkiye siyasi diyaloğu ile ticari ve ekonomik işbirliğinin kilit konuları ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda bölgesel meseleler (Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Afganistan ve Kıbrıs) de masaya yatırıldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

02.04.2023-08.04.2023

Vladlen Tatarskiy hakkında 

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada “Vladlen Tatarskiy” takma ismiyle bilinen Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus blog yazarı ve savaş muhabiri Maksim Yuryeviç Fomin hayatını kaybetti. Patlama, St. Petersburg’da “Street Bar” adlı bir kafede akşam 19:00 sularında meydana geldi. Tatarskiy, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleri ile ilgili görüntüler yayımlaması ile biliniyordu. Tatarskiy’nin bombanın getirildiği kafedeki etkinliğe misafir konuşmacı olarak katıldığı öğrenildi. Şüpheli Darya Trepova (26) ziyaretçi kılığında kafeye gelerek Tatarskiy’e bir kutu içinde patlayıcı cihaz bulunan küçük bir heykel sundu. Patlayıcı maddenin 200 gramdan fazla TNT gücünde olduğu belirtildi. Ulusal Terörle Mücadele Komitesi olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi ve Ukrayna özel servislerinin olası müdahalesi olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Soruşturma Komitesi tarafından olayla ilgili geniş cinayet soruşturması başlatıldı.

     2 Nisan 2023 tarihinde 21:00 sularında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Rus gazetecilerin sürekli olarak Kiev rejiminin misilleme tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi: “[Gazeteciler] Amerikan internet tekellerinin dijital platformlarında taciz ediliyor, kelimenin tam anlamıyla özel etiketlerle damgalanıyor ve Batı medyasında bir “cadı avı” yürütüyorlar.” Rus diplomat, kolluk kuvvetlerinin yaşananlara yasal bir nitelik kazandıracağını belirterek “Kiev rejimi ve haydutları tarafından “başarı” olarak değerlendirilen Rus gazetecinin şiddetli ölümünün hiçbir vesilesiyle, ne Batılı ülkelerin ne de uluslararası örgütlerin sadece soruşturma yürütmediğini, hatta “temel insan sempatisini” bile göstermediklerini de belirtti.2 Nisan 2023 tarihinde verilen bilgiye göre,  bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Şüpheli Darya Trepova, St. Petersburg’da gözaltına alındı.

   3 Nisan 2023 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararname ile Vladlen Tatarskiy’i cesaret madalyası ile ödüllendirdi. Kararnamede “Savaş muhabiri Maksim Yuryeviç Fomin (Vladlen Tatarskiy) mesleki görevini yerine getirirken sergilediği mertlik ve cesaretten dolayı Cesaret Madalyası ile ödüllendirilsin.” sözleri yer aldı.

3 Nisan 2023 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Basın Sekreteri Dmitry Peskov, Vladlen Tatarskiy’nin ölümü hakkında bir açıklamada bulundu. Konuşmasında “Kiev rejimi, terör eylemlerini destekleyen bir rejim. Darya Dugina’nın öldürülmesinin ardında da bu rejim vardı. (…) Bu 2014’ten beri insan öldüren bir rejim” sözlerini dile getirdi.

    4 Nisan 2023’te sabah saatlerinde Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptığı açıklamada Ukrayna’nın, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği sayesinde Avrupa’nın ortasında bir terör devleti haline geldiğini dile getirdi. Volodin “Suçlu Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy (Maksim Fomin) öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Washington ve Brüksel’in Kiev makamlarına verdiği destek, Avrupa’nın merkezinde bir terör devletinin kurulmasına yol açtı.” diye belirtti. V. Volodin, Kiev rejiminin doğru söyleyenleri sindirmeye ve yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, suikasta uğrayan gazetecilerin isimlerini sıraladı. Ölü ve yaralıların kanının, Volodimir Zelenskiy rejimini destekleyen devlet başkanlarının elinde olduğunu ve terörün mazeretinin olmadığı sözlerine ekledi. 4 Nisan 2023 tarihinde Moskova Basmannıy Mahkemesi, şüpheli Darya Trepova’yı 2 Haziran’a kadar iki ay süreyle tutukladı. Mahkeme, Trepova davasının kapalı bir rejime devredilmesine karar verdi. İlgili dilekçe ilk olarak soruşturmacı tarafından açıldı ve bunu, davanın kamuya açık olarak görülmesinin özel hayatın dokunulmazlığını ihlal edebileceği gerçeğiyle gerekçelendirildi. 4 Nisan 2023 tarihinde Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından 42 kişinin tıbbi tedavi gördüğü açıklandı.

   5 Nisan 2023 tarihinde Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan Tatarskiy ve Dugina cinayetlerini kınamasını talep etti. Stepanov, Twitter hesabında “Başbakan Trudeau, terörün destekçisi ve suç ortağı mısınız? Değilse, yapmanız gerekenler: 1. Maksim Fomin (namı diğer Vladlen Tatarskiy) ve Daşa Dugina’nın terör saldırıları sonucunda öldürülmesini net bir şekilde kınayın. 2. Kanada’nın BM Büyükelçisini terörizmi meşrulaştırdığı için kovun” diye yazdı. Büyükelçi, Rusya ve Kanada’nın siyasi ve ideolojik konularda fikir ayrılığına düşebileceğini de sözlerine ekledi.

    5 Nisan Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladlen Tatarskiy’nin öldürüldüğü terör saldırısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirileceğini belirtti ve “Şu anda Rus kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulan terör eylemi, bugün daha önce tartıştığımız bir dizi nedenden dolayı kesinlikle BM Güvenlik Konseyi’nin tartışma konularından biri haline gelecek” sözlerini dile getirdi.

    8 Nisan Cumartesi günü Vladlen Tatarskiy için bir veda töreni düzenlendi. Tatarskiy’in naaşı Moskova’da Troyekurovo Mezarlığı’na defnedildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 10.04.2023 14:14:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM